Projectdirecteur bedrijfsvoering - Landstede Groep

Nederland Onderwijs Vacature

Kampen

Taken en verantwoordelijkheden


Bedrijfsprofiel
Landstede Groep biedt onderwijs voor jong en oud, en wil actief een brug slaan tussen onderwijs, de omgeving en de samenleving, met waarde(n)vol leren, leven en werken. Daarbij vormen vijf krachtige waarden de basis voor het denken en handelen. De vier betekenisvolle profielkenmerken zijn nauw verbonden met de waarden en geven deze als het ware een gezicht.
Functienaam: Projectdirecteur bedrijfsvoering
FTE of uren: 1,0 fte

Eenheid Stichting Ichthus College en Stichting Morgen College

Ten behoeve van de stichting Ichthus College (scholen in Kampen/IJsselmuiden en Dronten) en het Morgen College (school in Harderwijk) is Landstede Groep op zoek naar een Projectdirecteur bedrijfsvoering. De beide stichtingen bieden voortgezet onderwijs. Binnen het Ichthus gebeurt dit vanaf Praktijkonderwijs tot en met gymnasium onderwijs en voor het Morgen College beperkt zich dit tot VMBO onderwijs.

Onlangs is in de voortgezet onderwijs stichtingen, die behoren tot de Landstede Groep, de omslag gemaakt van duaal leiderschap (twee directeuren per school) naar eindverantwoordelijk leiderschap (één eindverantwoordelijk directeur). Dit maakt dat er behoefte ontstaat aan ondersteuning op het brede terrein van bedrijfsvoering. Hierdoor krijgt de directeur de ruimte om zich te concentreren op het onderwijskundig leiderschap en de onderwijskwaliteit.
De projectdirecteur maakt de verbinding tussen de (volop in ontwikkeling zijnde) service organisatie van Landstede Groep en de beide stichtingen. Daarnaast werkt en denkt de projectdirecteur vanuit het stichtingsniveau. Binnen Landstede Groep vormen de onderwijsstichtingen het formele werkgeversniveau. Meer informatie over de tot de beide stichtingen behorende scholen kunt u vinden op www.ichthuskampen.nlwww.ichthusdronten.nl en www.morgencollege.nl.

De functie van projectdirecteur bedrijfsvoering is nieuw binnen de stichtingen VO. De opzet is dat de inzet nodig is voor een periode van vier jaar. Er zal tussentijds geëvalueerd worden op basis waarvan eventueel tot bijstelling van deze termijn wordt besloten. De aanstelling is in beginsel tijdelijk voor de duur van 1 jaar. De werkzaamheden zullen vanuit de verschillende locaties in Kampen, Dronten en Harderwijk plaatsvinden.

Functie-inhoud: 
De projectdirecteur bedrijfsvoering coördineert en ondersteunt bij; de financiële begrotingscyclus, coördineert de uitvoering van het personeels- en organisatiebeleid, verzorgt de inkoop, ontwikkelt het ICT-beleid en facilitair beleid en geeft uitvoering aan de directievoering. De projectdirecteur bedrijfsvoering doet dit binnen de door Landstede Groep vastgestelde beleidsmatig kaders, uitvoering en verantwoording op het terrein van bedrijfsvoering. De ontwikkeling en uitvoering van beleid op stichtingsniveau is hier onderdeel van. De projectdirecteur bedrijfsvoering werkt hierbij vanuit het perspectief van tijdelijkheid, gericht op overdracht naar de directeur(en) VO. De projectdirecteur bedrijfsvoering maakt deel uit van het Landstede Groep VO bedrijfsvoeringsoverleg. 

De projectdirecteur bedrijfsvoering legt verantwoording af aan het collectief van directeuren VO binnen een stichting en de individuele directeur VO waar het een school betreft.

Resultaatgebieden
Financiële begrotingscyclus
 • Vertaalt het financieel beleid van Landstede Groep naar de financiële begrotingscyclus van een stichting voor VO en adviseert de directeur VO hierover op schoolniveau;
 • Voert overleg voor het inventariseren van meerjaren leerlingenramingen, nieuw beleid en (voorgenomen) wijzigingen in bestaand beleid, analyseert de consequenties en stelt waar nodig beleidsnota(‘s) op met beslispunten;
 • Analyseert en becommentarieert gegevens uit begrotingen van voorgaande jaren;
 • Stelt de meerjaren begroting en de jaarlijkse begroting (incl. de begrotingsstructuur) op voor een stichting en in afstemming met de scholen;
 • Analyseert financiële rapportages en doet (indien nodig) voorstellen voor wijzigingen in de (concept) meerjaren begroting of voor beleidsalternatieven en/of geeft adviezen;
 • Analyseert en beoordeelt beleidswijzigingen of nieuwe wetgeving op financiële consequenties voor de betreffende begrotingen en meerjarenplannen van een stichting, rekent financiële consequenties door en formuleert beleidsalternatieven voor een stichting en voor een school/scholen voor VO;
 • Beoordeelt de financiële verantwoordingsrapportages op basis van de vastgestelde begroting en meerjarenramingen.
 • Signaleert financiële risico’s of onregelmatigheden in de financiële planning en control, maakt deze beheersbaar, rapporteert daarover en voert verbeteringen door;
 • Adviseert over investeringsvraagstukken;
 • Adviseert over maatregelen om kosten en uitgaven te beheersen;
 • Stelt projectbegrotingen op, beheert deze en legt hierover verantwoording af.

Personeel en organisatie
 • Coördineert en bewaakt de cyclus voor de personeelsformatie, signaleert tijdig knelpunten en stemt dit af met andere scholen voor VO en de service organisatie;
 • Adviseert en ondersteunt de directeur en teamleiders over de uitvoering en ontwikkeling van vitaal personeelsbeleid (in-, door-, en uitstroom), loopbaanbeleid en de toepassing van personeelsinstrumenten in een school voor VO;
 • Ondersteunt teamleiders en medewerkers bij het ontwikkelen van talenten en de professionalisering.

Inkoop
 • Vertaalt en implementeert centrale richtlijnen en processen voor inkoop, signaleert knelpunten en doet verbetervoorstellen;
 • Stelt in overleg met aanvragers/gebruikers de specificaties of programma van eisen op voor de inkoop van middelen, goederen of diensten;
 • Analyseert en beoordeelt offertes;
 • Adviseert de directeur over uitgebrachte offertes;
 • Onderhandelt zelfstandig over prijzen, leverings- en contractvoorwaarden;
 • Bewaakt leveringstermijnen en de kwaliteit van de geleverde goederen en diensten;
 • Verzorgt evaluaties en verantwoordingsrapportages;
 • Adviseert de directeur(en) VO en budgethouders inzake inkoop.

ICT-beleid en facilitair beleid
 • Ontwikkelt, actualiseert en implementeert ICT-, facilitair beleid en het (meerjaren) huisvestingsplan voor een school voor VO;
 • Geeft uitvoering aan centraal beleid, signaleert knelpunten en doet verbetervoorstellen;
 • Leidt of neemt deel aan multidisciplinaire werk- of projectgroepen (bijvoorbeeld invoering nieuw ICT-systeem of facilitaire zaken);
 • Verzorgt evaluaties en verantwoordingsrapportages;
 • Adviseert de directeur(en) VO en budgethouders inzake ICT en facilitaire zaken.

Directievoering
 • Neemt deel aan het (strategisch-tactisch) bedrijfsvoeringsoverleg met de directeuren VO van een stichting;
 • Neemt deel aan het (operationele) bedrijfsvoeringsoverleg met de taakhouders bedrijfsvoering van een stichting voor VO;
 • Draagt ideeën, concepten en beleidsvoorstellen aan over de bedrijfsvoering en de onderwijsorganisatie;
 • Levert een bijdrage aan het meerjaren beleidsplan van een school voor VO;
 • Leidt of neemt deel aan multidisciplinaire werk- of projectgroepen;
 • Levert informatie en gegevens aan voor de Service Level Agreement (SLA) van de Service Organisatie Landstede Groep;
 • Analyseert en vertaalt onderwijskundige ontwikkelingen en keuzes op de gevolgen voor de bedrijfsvoering;
 • Zorgt voor afstemming van het financieel beleid en de overige beleidsterreinen van bedrijfsvoering met de centrale service organisatie en overige scholen voor VO;
 • Bespreekt de meerjaren en jaarlijkse begroting, inkoop, ICT-beleid en facilitaire zaken voor een school voor VO met teamleiders en medezeggenschap;
 • Geeft functioneel leiding aan de taakhouder(s) bedrijfsvoering.

Profiel kandidaat


 • Brede theoretische kennis van de financiële wet- en regelgeving, bekostigingsregels en van het begrotingsproces;
 • Brede algemene kennis van beleidsterreinen personeel en organisatie, inkoop, ICT en facilitaire zaken;
 • Kennis van het onderwijs, de organisatie en inzicht in de ontwikkelingen van het VO;
 • Inzicht in beleid en de bedrijfsvoering van een stichting en een school voor VO en in financieel-economische, organisatorische en bestuurlijke context daarvan;
 • Vaardigheid om het begrotingsproces af te stemmen op het onderwijskundig beleid;
 • Vaardigheid in het voeren van overleg in het kader van de begrotingsvoorbereiding en uitvoering;
 • Vaardig in het opstellen, uitvoeren en evalueren van (meerjaren) beleid;
 • Vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, implementeren en verdedigen van het beleid op gebied van bedrijfsvoering.

Geboden wordt


Meer informatie


Voor meer informatie bekijk onze website (klik linksboven op het logo).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Gelijksoortige vacatures


Docent wiskunde - Nuborgh College

Ambulant Hulpverlener - Altra

Docent Nederlands - Altra

AVO Docent Onderbouw - Altra

TOA - Comenius College
ZOEK OOK IN 20.000 JOBS

Over Nederland Onderwijs Vacature:

Nederland Onderwijs Vacature is dé vacaturebank in het onderwijs.
 
Die ene vacature in jouw branche of juist bij jou in de buurt? Bij Nederland Onderwijs Vacature vind je hem gegarandeerd. Het is zeer eenvoudig om te zoeken in onze vacaturebank op regio, functierubriek, branche en nog veel meer.
 
Of je nu iets tijdelijks of iets voor lange tijd zoekt. Tussen onze vacatures is altijd een passende baan te vinden.

Voor deze vacature geldt:

Werk- en denkniveau
MBO, HBO
Beschikbaarheid
Bepaalde tijd
Vervaldatum
17-11-2016

Jouw potentiele werkgever: